Художник - год. 1905, брой 5

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“