Художник - год. 1905, брой 8-9

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“