Листопад - год. 1913, брой 12

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН