Листопад - год. 1914, брой 28

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН