Листопад - год. 1920, брой 12-13

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН