Листопад - год. 1920, брой 14-15

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН