Листопад - год. 1926, брой 2-3

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН