Листопад - год. 1930, брой 4-5

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН