Листопад - год. 1933, брой 3

Печата се в печатница „Радикал“, София.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН