Листопад - год. 1933, брой 4-5

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН