Листопад - год. 1933, брой 7-8

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН