Новис - год. 1929, брой 4-5

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“