Новис - год. 1929, брой 6-7

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“