Художник - год. 1906, брой 10-11

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“