Художник - год. 1906, брой 1

Ред.: С. Радев, д-р Ал. Балбанов, П. Генадиев.

Печата се в печатница „Вечерна поща“, София.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“