Художник - год. 1907, брой 7-8

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“