Художник - год. 1909, брой 4

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“