Листопад - год. 1913, брой 1

Печата се в печатница „Напред“, ул. Бенковска 22.

Броят е посветен на Страшимир Кринчев.

Графичното оформление е дело на художника Константин Щъркелов.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН