Листопад - год. 1914, брой 29

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН