Листопад - год. 1920, брой 20-22

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН