Листопад - год. 1928, брой 8-10

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН