Листопад - год. 1926, брой 3-4

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН