Листопад - год. 1930, брой 9-10

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН