Листопад - год. 1931, брой 6

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН