Новис - год. 1932, брой 2

Неизвестна дата на излизане.

Хартиеното копие се съхранява в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“