МОДЕРНИЗМИТЕ НИ. Българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции 14-16 ноември 2013 (Програма)

МОДЕРНИЗМИТЕ НИ[1]

Българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции

14-16 ноември 2013

 

Научна конференция по проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм” (http://bgmodernism.com/) на направление „Нова и съвременна българска литература” – Институт за литература, БАН, финансиран от Фонда за научни изследвания през 2012 г.

Конференцията включва:

 • интерпретации на българския литературен модернизъм в различните му етапи и проявления;
 • юбилеен блок „130 години от рождението на Сирак Скитник”.

 

14.11.2013 (четвъртък), 9.30 – 17.00 ч. – Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Заседателна зала

15.11.2013 (петък), 9.30 – 17.00 ч. – Факултет по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски”, зала 74 (ул. „Московска” № 49)

16.11.2013 (събота), 9.30 – 15.00 ч. – Факултет по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски”, зала 15 (ул. „Московска” № 49)

Време за представяне на докладите – 15 мин.

 

В рамките на форума ще бъде представен сборникът „Неслученият канон. Български писателки от 1944 година до наши дни”. Съставител и редактор Милена Кирова. – София: Алтера, 2013.

14 ноември (четвъртък) от 17 ч. – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Заседателна зала.

За книгата ще говорят проф. дфн Милена Кирова, доц. д-р Елка Трайкова и др.

 

ПРОГРАМА

 

14.11.2013 (четвъртък), 9.30 – 17.00 ч. – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Заседателна зала

Първо заседание. Модератор – доц. д-р Елка Трайкова.

9.30 – 9.50 Откриване на конференцията: проф. дфн Боряна Христова, директор на НБКМ; доц. д-р Елка Трайкова, директор на ИЛ – БАН.

9.50 – 10.00 Представяне на проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм” – доц. д-р Елка Димитрова.

„130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СИРАК СКИТНИК”[2]

 1. 10.00 – 10.15 Гл. ас. д-р Биляна Борисова (СУ) – „Сирак Скитник – от „Мир искусства” до „Родно изкуство”.
 2. 10.15 – 10.30 Калин Николов – „Кои са руските учители на Сирак Скитник – Добужински и Бакст”.
 3. 10.30 – 10.45 Гл. ас. д-р Йордан Ефтимов (НБУ) – „Сирак Скитник в клинч с импресионистите”.
 4. 10.45 – 11.00 Мария Огойска (НБУ) – „Аполоновският естетизъм на Сирак Скитник в текстовете му за „Демократически преглед”.

11.00 – 11.15 Обсъждане.

11.15 – 11.30 Кафе пауза.

 1. 11.30 – 11.45 Доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова (ИЛ), ас. Елизария Рускова (СУ) –  „Стил” и „стилизация” в театралнокритическите текстове на Сирак Скитник на страниците на сп. „Златорог”.
 2. 11.45 – 12.00 Ас. д-р Надежда Стоянова (СУ) – „Плакат, шаблон, клише в критическите текстове на Ч. Мутафов, С. Скитник и К. Кръстев”.
 3. 12.00 – 12.15 Доц. д-р Бисера Дакова (ИЛ) – „Траяновското в поезията на Сирак Скитник”.
 4. 12.15 – 12.30 Гл. ас. д-р Иван Христов (ИЛ) – „Сирак Скитник и Аладиновата лампа”.

12.30 – 12.45 Обсъждане.

12.45 – 13.45 Обедна почивка.

 

Второ заседание. Модератор – доц. д-р Елка Димитрова.

 1. 13.45 – 14.00 Румен Шивачев (ИЛ) – „Между изкуството и религията”.
 2. 14.00 – 14.15 Ас. Евелина Джевиецка (Институт по славистика – ПАН) –Модернистичните парафрази на библейския сюжет като извор за (българската) история на идеите”.
 3. 14.15 – 14.30 Проф. д-р Светлана Стойчева (НАТФИЗ) – „Боян Магесника и българския модернизъм”.
 4. 14.30 – 14.45 Гл. ас. д-р Елена Азманова (ЮЗУ) – „Иван Грозев и мистичните кодове на модернизма”.

14.45 – 15.00 Обсъждане.

15.00 – 15.15 Кафе пауза.

 1. 15.15 – 15.30 Доц. д-р Цветанка Атанасова (ИЛ) – „Лириката на страниците на „Хиперион”: модернизъм – контрамодернизъм”.
 2. 15.30 – 15.45 Доц. д-р Вихрен Чернокожев (ИЛ) – „В огледалото на самоиронията. Съпротивите на българската модерност спрямо модернизмите ни”.
 3. 15.45 – 16.00 Доц. д-р Елка Трайкова (ИЛ) – „Модернизмите на Александър Балабанов”.
 4. 16.00 – 16.15 Росица Чернокожева (ИЛ) – „Българските прочити на психоанализата по страниците на „Златорог” (Атанас Илиев, Спиридон Казанджиев, Никола Шипковенски)”.
 5. 16.15 – 16.30 Проф. дфн Милена Кирова (СУ) – „Женската” лирика в края на ХХ век: модернизъм, постмодернизъм или нещо друго?”

16.30 – 16.45 Обсъждане.

17.00 Представяне на сборника „Неслученият канон. Български писателки от 1944 година до наши дни”. Съставител и редактор Милена Кирова. – София: Алтера, 2013.

За книгата ще говорят доц. д-р Елка Трайкова и проф. дфн Милена Кирова.

*

15.11.2013 (петък), 9.30 – 17.00 ч. – ЦУ на БАН, зала 207 (ул. „15 ноември” № 1, пл. „Народно събрание”)

Първо заседание. Модератор – доц. дфн Едвин Сугарев.

 1. 9.30 – 9.45 Проф. д-р Яни Милчаков (УниБИТ) – „Млади или модерни? Културни навеи, школски литературни теории и ученически художествени практики в края на XIX – началото на ХХ в.”.
 2. 9.45 – 10.00 Доц. д-р Виолета Русева (ВТУ) – „Книгата като поле на литературноисторическото”.
 3. 10.00 – 10.15 Д-р Поли Муканова – „Модерният читател: институционални практики (1878-1944)“.
 4. 10.15 – 10.30 Д-р Сирма Данова – „Индивидуализъм и жизнерадост. Фигурата на Пенчо Славейков в светлината на идеологическите промени”.
 5. 10.30 – 10.45 Доц. д-р Пенка Ватова (ИЛ) – „Две гледни точки към народната песен - Пенчо Славейков и Димо Кьорчев”.
 6. 10.45 – 11.00 Проф. д-р Сава Сивриев (ШУ) – „За „Индивидуализмът в нашата литература” на Димо Кьорчев”.

11.00 – 11.15 Обсъждане.

11.15 – 11.30 Кафе пауза.

 1. 11.30 – 11.45 Доц. дфн Едвин Сугарев (НБУ) – „Яворов в контекста на българския модернизъм”.
 2. 11.45 – 12.00 Доц. д-р Миряна Янакиева (ИЛ) – „Две маски… А всъщност една-единствена (Яворов и Бодлер)”.
 3. 12.00 – 12.15 Валентина Маринова – „Апофатическото  мълчание: Яворов – Метерлинк”.
 4. 12.15 – 12.30 Доц. д-р Пламен Антов (ИЛ) – „Мястото на езика-„Безсъници” в развоя на българския модернизъм: един сюжет”.

12.30 – 12.45 Обсъждане.

12.45 – 13.45 Обедна почивка.

 

Второ заседание. Модератор – доц. д-р Пенка Ватова.

 1. 13.45 – 14.00 Ас. д-р Надежда Цочева (ШУ) – „Подир сенките на облаците, знаците, ароматите в българския  модернизъм”.
 2. 14.00 – 14.15 Ас. д-р Николай Христозов (ИЛ) – „Ранномодерната европейска драма и двете драматически творби на Яворов. Някои наблюдения и паралели.”
 3. 14.15 – 14.30 Доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова (ИЛ) – „Когато гръм удари” – „отвъд” ехото на Яворовите безсъници”.
 4. 14.30 – 14.45 Ориета Антова (НАТФИЗ) – „Когато гръм удари” в контекста на европейската модерна драма – „Призраци” на Ибсен и „Бащата” на Стриндберг.

14.45 – 15.00 Обсъждане.

15.00 – 15.15 Кафе пауза.

 1. 15.15 – 15.30 Проф. дфн Цветана Георгиева (УниБИТ) – „Градът на литературния експресионизъм (Г. Милев, Я. Валковски, Д. Хаджилиев).
 2. 15.30 – 15.45 Гл. ас. д-р Андрей Ташев (ИЛ) – „Експресионистичното отклонение на Матвей Вълев”.
 3. 15.45 – 16.00 Гл. ас. Биляна Борисова (СУ) – „Фурнаджиев - авангардно и родно”.
 4. 16.00 – 16.15 Владимир Игнатов (СУ) – „Чайлд Харолд” на Людмил Стоянов: между фронтовата действителност и царството на Бляна”.

16.15 – 16.45 Обсъждане.

*

16.11.2013 (събота), 9.30 – 15.00 ч. – Факултет по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски”, зала 15

(ул. „Московска” № 49)

 Първо заседание. Модератор – д-р Сирма Данова.

 1. 9.30 – 9.45 Проф. д-р Михаил Неделчев (НБУ) – „Змейска любов и сватбени блаженства, язове и бурени, обратни домове и корен дълбоко в небето... (Хипотези за неназования, неоформен и неизявен български сюрреализъм)”.
 2. 9.45 – 10.00 Доц. д-р Елка Димитрова (ИЛ) – „Модернизмът и точката на съвременността”.
 3. 10.00 – 10.15 Доц. д-р Морис Фадел (НБУ) – „Криминална литература и модерност”.
 4. 10.15 – 10.30 Доц. д-р Пламен Шуликов (ШУ) – „Импресионисти и зъболекари, футуристи и зъботехници”.
 5. 10.30 – 10.45 Радостина Петрова (СУ) – „Българските литературни програми и манифести и литературноисторическата концепция на Войчех Галонзка”.
 6. 10.45 – 11.00 Д-р Яница Радева – „Развитието на българския театър според списание „Художник” (1905–1909)”.

11.00 – 11.15 Обсъждане.

11.15 – 11.30 Кафе пауза.

 

Второ заседание. Модератор – гл. ас. д-р Андрей Ташев.

 1. 11.30 – 11.45 Надежда Александрова (НБУ) – „Гео Милев и Николай Лилиев”.
 2. 11.45 – 12.00 Доц. д-р Мая Горчева (ПУ) – „Лирични хвърчащи листове” от 1915 г., или отново за преводимостта и проводимостта на модерната лирика в българското”.
 3. 12.00 – 12.15 Д-р Петър Трендафилов (СУ) – „Парарелигиозност в дванадесета глава на поемата „Септември”  (Г. Милев и руският авангардизъм).
 4. 12.15 – 12.30 Васил Василев (ИЛ) – „Улицата като място на превращение при немските експресионисти, Гео Милев и Асен Разцветников”.
 5. 12.30 – 12.45 Доц. д-р Рая Кунчева (ИЛ) – „Очевидност и аура. Чавдар Мутафов и Валтер Бенямин”.
 6. 12.45 – 13.00 Гл. ас. д-р Александра Антонова (ИЛ) – „Чавдар Мутафов и авангардните естетики”.
 7. 13.00 – 13.15 Александър Христов (СУ). „Измерения и пространства в романа „Дилетант“ на Чавдар Мутафов“.
 8. 13.15 – 13.30 Гл. ас. д-р Иван Христов (ИЛ) – „Концепцията за време и идентичност на кръга „Стрелец”.
 9. 13.30 – 13.45 Десислава Узунова (СУ) – „Другият” автор (разказът „Мрежата на дъжда” от Владимир Полянов – творецът в търсене на смисъла)”.

13.45 – 14.00 Обсъждане.

Закриване на конференцията.[1] Насловът е заимстван от заглавието на първата част на книгата на Едвин Сугарев „ВидрицаLiterarica” (С., 2012).

[2] Институтът за литература отбелязва годишнината от рождението на Сирак Скитник и с кръгла маса „Сирак Скитник и радиото”, организирана от Георги Господинов и Иван Христов, в предаването „На острова на блажените” по БНР, радио „Бинар”, 15.11.13 (петък) от 17.00 ч.