Доц. д-р Елка Димитрова

Доц. д-р Елка Димитрова работи в Института за литература при БАН, направление „Нова и съвременна българска литература”.

Завършила е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (1994). Защитила е дисертация на тема „Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ в. (Г. Милев, Н. Фурнаджиев, Н. Лилиев и А. Далчев)“ (2000).

Участва в научноизследователски проекти, сред които: „Критическото наследство на българския модернизъм”, „Intercompetency and Dialogue through Literature”, „Россия в многополярном мире: Образ России в Болгарии, образ Болгарии в России”, „Zwischen Emanzipation und Selbst-stigmatisierung? Die bulgarische literarische Moderne im europäischen Kontext”. От 2012 г. е ръководител на проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм”, финансиран от ФНИ, МОН.

Автор е на научни, критически и научно-приложни текстове: една монография, множество студии и статии, четири учебни помагала, предговори към книги, академични и литературнокритически рецензии.

Научните ѝ интереси са в следните области: история на новата българска литература, теория на литературата, модернизъм, културология.

 

Основни публикации

Монография

Ÿ1. Изгубената история: Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ век (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев). – София: ИЦ Боян Пенев, 2001. – 336 с. (Тезиси).

Учебни помагала

1. Нови анализи на литературни творби. – София: Дамян Яков, 2002. Т. 1, За обучението в 11. клас - 312 с.; т. 2, За обучението в 12. клас - 131 с.

2. Нови анализи на литературни творби. За кандидат-студенти. – София: Дамян Яков, 2004. Т. 1 - 416 с.; т. 2 - 360 с.

Статии и студии

1. Аспекти на митологизма и историзма в българския постсимволистичен модернизъм. // Езиците на европейската модерност: Български и словашки прочити. – София: ИЦ Боян Пенев, 2000, с. 238–251. (Международен сборник.)

2. Митологичното и историчното в поемата на Гео Милев “Септември”. // Българската литература – фигури на четенето. – София: Фигура, 2000, с. 179–195.

3. За далечните “близки” предмети на Атанас Далчев. // Бълг. език и литература, 2000, № 3–4, с. 67–62.

4. Mythologism and the Crisis of Historical Consciousness. // Българистиката в зората на ХХІ век : Българо-американската перспектива за научни изследвания. Шеста конференция на български и американски учени, Благоевград, България, 30 май-2 юни 1999 = Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st Century : A Bulgarian-American Perspective. Sixth Joint  Meeting of Bulgarian and North American Scholars, Blagoevgrad, Bulgaria, 30 May - 2 June 1999. – София: Гутенберг, 2000. – с. 203-210.

5. В търсене на езика: Българският постсимволистичен модернизъм през езика на Гео-Милевата естетика. // Критика, 2001, № 2, с. 31–45.

6. Фигурата на несъстоялото се битие в поезията на Николай Лилиев. // Бълг. език и литература, 2001, № 5–6, с. 101–110.

7. Парадоксализмът на битието в криза. “Гъбата или обратното на обратното” от Цветан Марангозов – текст за българските страхове и свободи. // Битие и идентичност: Цветан Марангозов – поетът, писателят, драматургът. – София: ИЦ Боян Пенев, 2002, с. 107–112.

8. Модернизмът – истории и митове. // По следите на модернизма и постмодернизма : Литературни и културологични прочити в началото на третото хилядолетие = On the Trial of Modernism and Postmodernism: Literary and Cultural Interpretations from the Beginning of the Third Millennium. – София: ИЦ Боян Пенев, 2004, с. 217–223. (Международен сборник, чужд език.)

9. Изгубената история на българския модернизъм. // Славянска филология: Доклади и статии за ХІІІ международен конгрес на славистите. Т. 23. – София: Кирило-методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, с. 167-175.

10. “Модуси на случването в поетическите текстове на Атанас Далчев, Николай Лилиев и Фридрих Хьолдерлин”. // Да четем Далчев. София: Изд. НБУ, 2004, 141-153.

11. Сюжетът на гибелта и възкресението (“Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев като митично изричане на историята). // Вечните страсти български: Почит към Тончо Жечев: [Сб.]. – София: ИЦ Боян Пенев, Корпорация Развитие КДА, 2004, с. 263–274.

12. “Спасението на човека – Кнут Хамсун и българският декаданс”. // Сборник доклади от международна конференция “Кнут Хамсун – творец на три столетия” – София: Хемус, 2003.

13. Убежищата на Мунчо. // Литературни култури и социални митове : Сборник в чест на 60-годишнината на Михаил Неделчев. Т. 1 –. – София: Изд. НБУ, 2003 [2004], с. 96–102.

14. “Пролетен вятър” – между индивидуалния спомен и колективната памет. // Да отгледаш смисъла : Сборник в чест на Радосвет Коларов. – София: ИЦ Боян Пенев, 2004, с. 300–306.

15. Манифестите на Кирил Кръстев. // Мостове : Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. – София: ИЦ Боян Пенев – Институт за литература; изд. РК ТИХ-ИВЕЛ, 2005, с. 71-87.

16. On Hostility and Nostalgia. //  Memory and Text. Cognitive and Cultural Aspects. (Память и текст. Когнитивные и культурологические аспекты.) Институт за литература, БАН, Instytut Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ред.: Тереса Добжиньска, Рая Кунчева. – София: Боян Пенев, 2005, 31-54.

17. Пенчо Славейков и Ботевите отражения. // Бълг. език и литература, 2008, кн. 3, 38-45.

18. Модернизмът - преподаване и мотивиране за изучаване. // Бълг. език и литература, 2008, кн. 5, 3-11.

19. Манифестите на българския модернизъм. // Бълг. език и литература, 2008, кн. 6, 49-54.

20. Българският мит на Теодор Траянов. // Теодор Траянов и неговата епоха. - София, 2008, 190-195.

21. „Вечери в Антимовския хан” и перспективата на края. // Год. на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2008, брой 6. с. 38-47.

22. Тоталитаризмът и моделирането на литературната история (модернизмът и неговите интерпертации). // Лит. мисъл, 32, 2009, № 1, 51-56.

23. В двугласа на едно обмисляне. Вислава Шимборска и Блага Димитрова. / In the Dual Voice of a Reflection. / W Dwuglosie jednej mysli. // Да опишеш жена... Българо-полски дискусии в годините на прехода. / Describing a Woman. Bulgarian and Polish Discussions during the Years of Transition. / Napisac kobiete… Dyskusije blugarsko-polskie w latach transformacji. ИЛ – БАН, ИЛИ – ПАН. – София : Боян Пенев, 2009, 55-69.

24. Модернизм: болгарские и русские отражения. // Россия в многополярном мире: Образ России в Болгарии, образ Болгарии в России. ИРЛИ, Санкт-Петербург, 2009.

25. Пенчо Славейков и Ботевите отражения. // Стоян Михайловски, Пенчо Славейков - ракурси на модерното. – София: ИЦ Боян Пенев, 2009, 154-163.

26. Дебеляновата „Легенда за разблудната царкиня” между символа и алегорията. // Димчо Дебелянов. Юбилеен сборник с нови изследвания по случай 120 г. от рождението му. – София: З. Стоянов, 2009, 63-72.

27. Тоталитаризмът и моделирането на литературната история (модернизмът и неговите интерпертации). // Антитоталитарната литература. – София: ИЦ Боян Пенев, 2009, 36-42.

28. Модернизмът и манифестът. // Представи за българския литературен канон. Книга І. – ВТ: Фабер, 2009, 170-177.

29. Манифестите на българския модернизъм. // Критическото наследство на българския модернизъм. Т. 4. – София : ИЦ Боян Пенев, 2009, 10-16.

30. Манифестите на Кирил Кръстев. Критическото наследство на българския модернизъм. Т. 4. – София : Боян Пенев, 2009, 31-45.

31. Globalization: from Utopia to Pragmatism (A Bulgarian-American Perspective). // Bulgarian – American Dialogues. Proceedings of the Seventh Joint Meeting of Bulgarian and North American  Scholars, Columbus, Ohio, USA, October 9-12, 2003. – Sofia : Prof. Marin Drinov PH, 2010, 331-342.

32. Some Observations on the Bulgarian and the American Poetry of the 1950s – 1970s. // Bulgarian – American Dialogues. Proceedings of the Eighth Joint Meeting of Bulgarian and North American  Scholars, Varna, Bulgaria, June 13-15, 2008. – Sofia : Prof. Marin Drinov PH, 2010, 150-160.

33. Модернизъм и интерпретация. Литературен ракурс. // Litera et Lingua. Лято, 2011. 50 с. Виж: http://liternet.bg/publish/edimitrova/modernizym.htm

34. Фрагменти върху модернизма. // Пространствата на словото. Т. 1. – София: ИЦ Боян Пенев, 2012, 281-295.

35. Носталгиите на Последните, или какво да правим с 80-те. // Антологии и антологийно – между автора и текста. 1910 и след това. – София: ИЦ Боян Пенев, 2012, 164-172.

36. Модернизъм и емоция. Няколко тези. // Литературознанието като възможност за избор. – София: Контекст, 2012, 543-552.

37. Looking for the Language of Modernity (Observations on Geo Milev’s Critical Language). // Die bulgarische literarische Moderne im europäischen Kontext. Zwischen Emanzipation und Selbst-stigmatisierung? – Verlag Otto Sagner – München – Berlin – Washington, D.C., 2013, pp. 151-164.