Ас. д-р Надежда Стоянова

Д-р Надежда Стоянова е асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, катедра „Българска литература“.

Завършва българска филология (2006) и магистърска програма „Литературознание“ (2007) в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2008 до 2012 г. е докторант по Българска литература от Освобождението до наши дни в катедра „Българска литература“ на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „Образи и употреби на времето в българската литература (върху поезия и белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век)“.

Води семинарни занятия във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ по Българска литература между двете световни войни и Съвременна българска литература. Част е от редакционния екип на сп. „Littera et Lingua“. Участва в редица научноизследователски проекти, сред които: „Места на паметта. Карта на литературната география в културното наследство на България“ и „Предизвикателствата на идентичността в контекста на Обединена Европа. Етническа, национална и европейска идентичност в България – социално конструиране и актуални проблеми“ към фонд „Научни изследвания“ на МОМН; „Електронна среда за единна научна информация на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ (2013), „Уеб технологии в електронното хуманитарно образование (Развиване  на динамична електронна среда за Факултета  по славянски филологии)“ (2010-2012), „Електронно обучение в славистиката“ и др. към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

Научните ѝ интереси са в областта на историята на българската литература и култура.

 

Основни публикации

1. „Неповинният българин“ в творчеството на Раковски. // Юбилеен славистичен сборник. ЮЗУ „Неофит Рилски”, Филологически факултет, Благоевград, 2005, с. 570-577. 

2. Отвъд марионетките (Опит върху „Марионетки” на Чавдар Мутафов). // LiterNet, 2006, № 7 (80). http://liternet.bg/publish19/n_stoianova/marionetki.htm

3. Диалогът на класиката с канона (Борхес. „Пиер Менар – автор на „Дон Кихот”). // LiterNet, 2006, № 6 (91). http://liternet.bg/publish19/n_stoianova/dialogyt.htm   

4. За поезията на чудните мигновения: „Двоен портрет” на Юна Мориц. // Лит. вестник, № 32,  10-16.10. 2007, с. 7.

5. „Опасният съсед”. Силуети. // Лит. вестник, № 9, 11-17 март2009.

6. „Мигове в кибритена кутийка”. Гравитации на имената. // Littera et Lingua, 2009, № 9.

7. Времето. Разкъсване на „жестокия пръстен”. // Преходи и граници. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2009, с. 263-270.

8. „Септември”: диалог между две поеми. // Littera et Lingua, лято, 2011. [Друга публикация в: Лит. вестник № 12. 28 март -3 април 2012]

9. Машината и времето (върху поезия и белетристика от 30-те години  на ХХ век). // Littera et Lingua, лято, 2012.

10. Делникът: нищета и изкуство (образи и употреби на времето в разкази на К. Константинов, Д. Шишманов, Е. Станев, П. Вежинов и др. от 30-те години на ХХ век). // Бълг. език и литература, 2012, № 6. с. 514-525.

11. Ранната Багряна. Три стихотворения. // Лит. вестник, № 12, 27 март – 2 април 2013, с. 8.

12. Смъртта и времето (лирически диалози от 20-те години на ХХ век. Върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). // Год. на  СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, т. 92 (приет за печат).