Листопад - год. 1927, брой 6-7

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН