Листопад - год. 1927, брой 2

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН