Листопад - год. 1930, брой 7-8

Печата се в печатница "Графика", София.

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН