Листопад - год. 1929, брой 3

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН