Листопад - год. 1925, брой 7

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН