Листопад - год. 1932, брой 9-10

Хартиеното копие се съхранява в Библиотека на Института за литература при БАН